โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
คู่มือประชาชน
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
สารจากนายกเทศมนตรี
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐาน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานกิจการสภา
เทศบัญญัติทั่วไป
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนพัฒนาบุคลากร
ระเบียบ สปสช.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554 - 2556
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
รายงานแผนการจัดหาพัสดุ
รู้จักศูนย์ดำรงธรรม
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
กำลังโหลด...
 

 
  • รณรงค์สงกรานตืปลอดภัย
เทศบาลตำบลบ้านแป้น ประกาศจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานพัสดุ ติดต่อสอบถาม และขอรับเอกสารสมัครได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแป้น 053-573641 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา ๑0.3๐ น. เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ในเขตตำบลบ้านแป้น และตำบลหนองหนาม “ ฮอมผญ๋า อาสาคลายทุกข์” เพื่อรับทราบปัญหา การดำเนินงาน
วันที่ 4 พ.ค. 61 ที่ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านแป้นฯ หมู่ที่ 6 ต.บ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัด เทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ เจ้
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแป้น เรื่อง ประกาศจ้างเหมาบริการเก็บขยะและตัดหญ้า ติดต่อขอรับเอกสารการสมัคร ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแป้น ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในวันเวลาราชการ ////////////
เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกับสำนักงานโนธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้มีพิธีลงนามความ ร่วมมือ MOU ตำบลบ้านแป้นปราศจากโฟม ( No Foam) ภายใต้โครงการลดภาวะโลกร้อน ด้วยสองมือเรา ระหว่าง เทศบา
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก เทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ พัฒนาคุณภาพ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อ ให้คณะกรรมการฯ ได้ร
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบปร
Facebook
twitter
54.92.150.98
วันนี้
91
เมื่อวานนี้
101
เดือนนี้
2,046
เดือนที่ผ่านมา
2,809
ปีนี้
13,066
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop