โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
คู่มือประชาชน
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
สารจากนายกเทศมนตรี
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐาน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ระเบียบกฎหมาย อปท.
คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานกิจการสภา
เทศบัญญัติทั่วไป
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนพัฒนาบุคลากร
ระเบียบ สปสช.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554 - 2556
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
รายงานแผนการจัดหาพัสดุ
รู้จักศูนย์ดำรงธรรม
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
กำลังโหลด...
 

 
ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดทำร่างระเบียบเทศบาลตำบลบ้านแป้น ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
ภายหลังจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภาเทศบาลได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยสามัญ สมัยแ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ตามรูปแบบประชารัฐ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.25
แจ้งประชาสัมพันธ์ท่านเจ้าของที่ดิน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงสิ้นเดือนเมษายน ณ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแป้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-5736
เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกับสำนักงานโนธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้สนับสนุนงบประมาณให้ชมรม อสม.เทศบาลตำบลบ้านแป้น จัดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพและรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคในชุม
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตร เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้เกษตรกรชาว
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านแป้นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่าง
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบปร
Facebook
twitter
54.227.48.147
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,580
เดือนที่ผ่านมา
2,209
ปีนี้
3,789
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop