โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
  • nofoam
  • nofoam1
  • รณรงค์สงกรานตืปลอดภัย
วันที่ 24 เมษายนของทุกปี กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้เป็นวันเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึง บทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ในปัจจุบัน เทศบาลเป็นองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งม
วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำ ปี 2562 โดยมีญัตติ
วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดประชุมประชาคม ตำบล เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 / 2562 โดยมีนายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร รองปลัด เ
วันที่ 2-11 เมษายน 2562 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ออกให้บริการประชาชน โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 ในชุมชน 9 หมู่บ้าน อาทิ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภ
เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกับสำนักงานโนธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เทศบาลห่ว
วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมใบตาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายพร ศักดิ์ แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในการประชุมทีมสหวิชาชีพจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาช
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า ส่วนราชการ
วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ดำเนินการกำจัดผักตบ ชวาและวัชพืชสิ่งกีดขวางในแม่น้ำกวง บริเวณสะพานท่าจักร ม.3 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน ตามโครงการคืน
Facebook
twitter
3.80.128.196
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
230
เดือนนี้
4,002
เดือนที่ผ่านมา
5,806
ปีนี้
19,568
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop