โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
  • nofoam
  • nofoam1
  • รณรงค์สงกรานตืปลอดภัย
คนไทยที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เตรียมตัวให้พร้อม กับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่กำลังจะมาถึง วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 - 17.00 น. รับบัตรหนึ่งใบ เข้าคูห
วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะ อนุกรรมการ
วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดประชุมประชาคม ตำบล เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 / 2562 โดยมีนายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร รองปลัด เ
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้า ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2562
เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกับสำนักงานโนธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
วันที่ 11-15 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวางแผนครอบครัวสุนัข แมว ประจำปีงบประมาณ 2562 และโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรค
วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นายรังสรรค์ ขว้างแป้น ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบล บ้านแป้น
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนา ศักย
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้นำรถบรรทุกน้ำออกทำความสะอาด ล้างถนนในเขตพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด ลำพูน และน
Facebook
twitter
52.91.221.160
วันนี้
157
เมื่อวานนี้
184
เดือนนี้
4,387
เดือนที่ผ่านมา
4,907
ปีนี้
14,147
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop