ระเบียบ เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน

ว่าด้วย  “ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

เทศบาลตำบลบ้านแป้น  จังหวัดลำพูน”

พ.ศ. 2551

--------------------------------

                        ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ทำ “ข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหรือเทศบาล
” ข้อตกลง เลขที่ 672/2551 เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีระบบรองรับการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหาร “ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน”  จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน”

                        ข้อ 2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป

                        ข้อ 3   ที่ตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น เลขที่ 123 หมู่ 2 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

                        ข้อ 4   ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร “ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน”  รักษาการตามระเบียบนี้

 

                                                                                        หมวดที่ 1

                                    วัตถุประสงค์ของ  ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

                                                                เทศบาลตำบลบ้านแป้น  จังหวัดลำพูน

                        ข้อ 5   เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ ของหน่วยบริการสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพสำหรับประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น สามารถเข้าถึงการบริการ
ได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพมาตรฐาน

                        ข้อ 6   เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย แม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

                                                                                                                                                /ข้อ 7 เพื่อให้ประชาชน...

                        ข้อ 7   เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ
ด้วยตนเอง และร่วมบริหารจัดการ
“ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน”

                        ข้อ 8   เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หมวดที่ 2

สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาล

                        ข้อ 9   สมาชิกกองทุนฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                                    (1)      มีภูมิลำเนา และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในตำบล

                                                      ( 2 )        เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบ “ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน”

 

หมวดที่ 3

คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน

                        ข้อ 10     คณะกรรมการบริหาร “ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน”   ประกอบด้วย

                                        (1)  นายกเทศมนตรี เป็นประธานกรรมการ

                                        (2)  ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ

                                                            (3)     ผู้แทนหน่วยบริการ ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย

จำนวน 2 คน  เป็นกรรมการ

                                        (4)  ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 2 คน  เป็นกรรมการ

                                        (5)  ผู้แทนหมู่บ้านที่ประชาชนในหมู่บ้านคัดเลือกกันเอง หมู่บ้านละ 1 คน

เป็นกรรมการ

                                        (6)  ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ

                                    ข้อ 11       คณะกรรมการบริหาร “ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน”  มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

                                        (1)  จัดทำข้อมูลและแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

                                                                                                                                                /(2) ดำเนินการ...

 

                                        (2)  ดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข ทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและ มีประสิทธิภาพ

                                        (3)  บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน   ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานหรืองบดุลเมื่อ สิ้นปีงบประมาณ เพื่อนำเสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเทศบาล    ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

                                        (4)  รับผิดชอบการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชีเงิน หรือทรัพย์สินในระบบหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

                                        (5)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามความจำเป็น

                        ข้อ 12    คณะกรรมการบริหาร “ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน” มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี  เมื่อคณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งครบวาระ 2 ปีแล้ว ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการที่ครบวาระอยู่ในตำแหน่ง เพื่อดำเนินการต่อไป จนกว่าคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งชุดใหม่ เข้ารับหน้าที่

                        กรณีกรรมการ ตามข้อ 10 (1) (2) (4) (5) พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่าง ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือ ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

                        ข้อ 13     นอกจากการพ้นตำแหน่งโดยวาระแล้ว กรรมการ ตามข้อ 10 (1) (2) (4) (5) พ้นจากตำแหน่งในกรณีต่อไปนี้

                                        (1)  ตาย

                                        (2)  ลาออก

                                        (3)  ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้รับ

                                                การประกัน ความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

                                        (4)  เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

                                        (5)  เป็นบุคคลล้มละลาย

                                        (6)  ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามข้อ 10 (1) (2) (4) (5)

                                        (7)  โดยคำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพ

                                        (8)  กรณี โอน ย้าย บุคคลออกนอกพื้นที่ตามข้อ 10 (3) (6)

                                                            (9)     กรณีไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดต่อกันเกิน 3 ครั้งใน 1 ปี

                                                                        โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

หมวดที่ 4

ที่มาของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

                        ข้อ 14    เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน มีที่มา ดังนี้

                                                            (1)     เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้จัดสรรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

                                        (2)  เงินงบประมาณอุดหนุนสมทบตามสัดส่วนจากเทศบาลตำบลบ้านแป้น

                                                                                                                                                /(3) เงินบริจาค...

                                        (3)  เงินบริจาคสมทบจากชุมชน/องค์กรเอกชน

                                        (4)  รายได้และทรัพย์สินที่เกิดจากกิจการกองทุน

                        ข้อ 15    การใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปเพื่อการดำเนินงานและบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ 

ใน 4 ลักษณะ  ดังนี้

                                        (1)  สนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยภาคประชาชน

                                        (2)  ใช้จ่ายในด้านการบริหารทั่วไปของกองทุน

                                        (3)  จัดซื้อบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกกองทุน

                                        (4)  สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขในชุมชน

                        ข้อ 16    อำนาจการอนุมัติงบประมาณกองทุน

                                        (1)  ในกรณีที่วงเงินไม่เกิน 20,000.- บาท ให้เป็นอำนาจของประธานคณะกรรมการสามารถอนุมัติได้ โดยต้องนำเข้าคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป

                                                            (2)     ในกรณีที่วงเงินเกิน 20,000.- บาท ให้อนุมัติโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ

เกินกึ่งหนึ่ง

 

                                                ประกาศ    วันที่   29   พฤษภาคม  พ.ศ. 2551

 

 

 

 


(นายสุวชิงชัย  จายโจง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น