เกณฑ์ข้อกำหนดมาตรฐานทางสุขาภิบาลอาหารสำหรับแผงลอยจำหน่ายอาหาร

 

1.             แผงลอยจำหน่ายอาหารทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย  มีสภาพดี  เป็นระเบียบ  อยู่สูงจากพื้น

อย่างน้อย  60  ซม.

2.             อาหารปรุงสุขมีการปกปิด  หรือมีการป้องกันสัตว์แมลงนำโรค

3.             สารปรุงแต่งอาหาร  ต้องมีเลขทะเบียนตำหรับอาหาร  (  อย.  )

4.             น้ำดื่มต้องเป็นน้ำที่สะอาด  ใส่ในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปิด  มีก๊อกหรือทางเทรินน้ำ

5.             เครื่องดื่มที่ใส่ภาชนะต้องสะอาด  มีการปกปิด  และมีที่ตักที่มีด้ามยาว  หรือมีก๊อกหรือทางเทรินน้ำ

6.             น้ำแข็งที่ใช้บริโภค

6.1      ต้องสะอาด

6.2      เก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด  อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย  60  ซม.

6.3      ที่ตักน้ำแข็งมีด้ามยาว

6.4      ต้องไม่นำอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่ไว้ในน้ำแข็ง

7.             ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภาชนะแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด  2  ครั้ง  หรือล้างด้วยน้ำไหลและอุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย  60  ซม.

8.             ช้อน  ส้อม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด  หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่ง

สะอาดและมีการปกปิด  เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย  60  ซม.

9.             มีการรวบรวมมูลฝอย  และเศษอาหารเพื่อนำไปกำจัด

10.      ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด  สวมเสื้อมีแขน  ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนและสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม

11.      ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว

12.      ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือ  ต้องปกปิดแผลให้มิดชิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ข้อกำหนดมาตรฐานทางสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหาร

 

1.  สถานที่รับประทาน  สถานที่เตรียมปรุง ประกอบอาหาร ต้องสะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน

2.  ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้น และบริเวณหน้าหรือในห้องน้ำ ห้องส้วม และต้องเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะ ที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.

3.  ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ เช่นเลขทะเบียนตำรับอาหาร(  อย.  )เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม  (  มอก.  )

4.  อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุงหรือเก็บ  การเก็บอาหารประเภทต่าง    ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน  อาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ไม่สูงกว่า  7.2  องศาเซลเซียส

5.  ที่อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว  เก็บภาชนะที่สะอาดมีการปกปิด  วางสูงจากพื้นอย่างน้อย  60  ซม.

6.  น้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด  ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามสำหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะวางสูงจากพื้น  60  ซม.  และต้องไม่มีสิ่งของอย่างอื่นแช่รวมไว้

7.  ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภาชนะแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด  2  ครั้ง  หรือล้างด้วยน้ำไหลและที่ล้างภาชนะ

ต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย  60  ซม.

8.  เขียงและมีดต้องมีสภาพดี  แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์ดิบ  เนื้อสัตว์สุข  และผักผลไม้

9.  ช้อน  ส้อม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด  หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาด  และมีการปกปิด  เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย  60  ซม.

10.  มูลฝอย  และน้ำเสียทุกชนิด  ได้รับการกำจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล

11.  ห้องส้วมสำหรับผู้บริโภคและผู้สัมผัสอาหารต้องสะอาด  มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี  และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา

12.  ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด  สวมเสื้อมีแขน  ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด  สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม

13.  ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมปรุง  ประกอบ  จำหน่ายอาหารทุกครั้ง  ใช้อุปกรณ์

ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วทุกชนิด

14.  ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด  หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาส

สัมผัสอาหาร

15.  ผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภค  โดยมีน้ำและอาหารเป็นสื่อ  ให้หยุด

ปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษาให้หายขาด