ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

(หลังคา)

พื้นที่

(ตร.กม.)

ชาย

หญิง

บ้านหนองเต่า

3

342

2.4

388

451

บ้านบูชา

5

169

0.3

216

222

บ้านแป้น

6

419

2.0

511

609

บ้านเส้ง

7

328

1.5

401

436

บ้านม่วง

8

272

0.6

335

411

บ้านบ่อโจง

1

222

0.7

272

319

บ้านขว้าง

2

314

2.5

386

404

บ้านถ้ำ- หนองหนาม

3

234

1.4

320

357

บ้านรั้ว - ทุ่ง

8

149

0.8

177

188

ทะเบียนบ้านกลาง

-

-

-

20

12

รวม

2,449

2,449

3,026

3,409

จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากร 

                  มีครัวเรือนจำนวน  2,449  ครัวเรือน  (ข้อมูลงานทะเบียนราษฎร์ของจำนวนครัวเรือนเทศบาลตำบลบ้านแป้นเมื่อสิ้นเดือน  มกราคม  2557)

                      ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น  มีจำนวนทั้งสิ้น  6,435  คน  แยกเป็นชาย  3,026  คน  หญิง  3,409  คน  ซึ่งแยกได้ดังนี้ 

จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากร ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น