โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
  • จิตอาสา
  • 13 ตุลาคม62
  • รณรงค์สงกรานตืปลอดภัย
เทศบาลตำบลบ้านแป้น ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้ประกอบการ ร้านค้า ) ร่วมตอบแบบสำรวจ EIT เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tr
เทศบาลตำบลบ้านแป้น กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัย สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยมี ระเบียบวาระกา
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมเมือง นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัด เทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 4/2563
เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ติดประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แบบ ภดส 1 สำหรับที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่อยู่ในเขตเทศบาตำบลบ้านแป้น โดยติดประกาศไว้ ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ดังนั
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้ เลือ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น รักษา ราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นตัวแทนรับมอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ตู้ จากผู้ แทนของสำน
วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน ได้เป็นประธานในพิธี เปิด โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน อนุบาลเทศบา
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้าน แป้นแ
Facebook
twitter
3.226.245.48
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
871
เดือนที่ผ่านมา
1,774
ปีนี้
22,774
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop