โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
  • จิตอาสา
  • 13 ตุลาคม62
  • รณรงค์สงกรานตืปลอดภัย
เทศบาลตำบลบ้านแป้น ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้ประกอบการ ร้านค้า ) ร่วมตอบแบบสำรวจ EIT เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tr
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายถนอม ญาณ ะโรจน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมเมือง นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัด เทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 4/2563
เทศบาลตำบลบ้านแป้น ขอประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของที่ดิน /ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ได้ตรวจสอบบัญชี รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ..หากไม่ถูกต้อง สามารถขอแก้ไขได้ที่กองคลัง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต
เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกับสำนักงานโนธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า ส่วนราชการ ก
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น รักษา ราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นตัวแทนรับมอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ตู้ จากผู้ แทนของสำน
วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน ได้เป็นประธานในพิธี เปิด โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน อนุบาลเทศบา
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้าน แป้นแ
Facebook
twitter
3.231.220.225
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
287
เดือนนี้
726
เดือนที่ผ่านมา
2,745
ปีนี้
19,023
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop