โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
  • จิตอาสา
  • 13 ตุลาคม62
  • รณรงค์สงกรานตืปลอดภัย
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ฯ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับการแสดงเจตจำนง
นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ลงนามในประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 -30 ธันวาคม 25
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก เทศมนตรีตำ
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแป้น เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ยื่นเสีย ภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 256
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.ที่บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น นาย ชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพ และ โครงการมหกรร
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 อบจ.ลำพูน นำโดย ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน ร่วมกับ เทศบาล ตำบลบ้านแป้น นำโดยนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้า
วันที่ 7 กันยายน 2563 นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น เข้ารับโล่รางวัลประก
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้าน แป้นแ
Facebook
twitter
18.234.255.5
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
238
เดือนที่ผ่านมา
1,860
ปีนี้
30,234
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop