โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
  • nofoam
  • nofoam1
  • รณรงค์สงกรานตืปลอดภัย
นายรังสรรค์ ขว้างแป้น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เข้า รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรทีดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องใ
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น คณะกรรมการตรวจประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 นำโดยนางสุจิตรา ปงกันทา ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง หัวหน้
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบ ความถูก ต้องของแผนงาน โค
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.ที่ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายพรศักดิ์ แก้ว วิจิตร รองปลัดเทศบาล ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ
เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกับสำนักงานโนธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการลด ละ เลิกเหล้า เครื่อง ดื่มแ
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านแป้น นำโดยนายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร รองปลัด เทศบาล รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุม
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางสุภาวัตร ศิริบูรณ์ รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองการศึกษา พร้อมด้วยพนักงาน เทศบาล และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เข้าศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเ
วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ดำเนินการกำจัดผักตบ ชวาและวัชพืชสิ่งกีดขวางในแม่น้ำกวง บริเวณสะพานท่าจักร ม.3 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน ตามโครงการคืน
Facebook
twitter
54.81.220.239
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
197
เดือนนี้
3,606
เดือนที่ผ่านมา
6,067
ปีนี้
35,466
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop