โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
ทต.บ้านแป้นเปิดประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญััติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557

              เทศบาลตำบลบ้านแป้นจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  สมัยสามัญ   สมัยที่  3  ประจำปี  2556    วันพุธ  ที่  14  สิงหาคม  เวลา  09.30  น. เป็นต้นไป  ณ  ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
ดังนั้นในวันที่  14  สิงหาคม  ที่จะถึงนี้ก็ขอเชิญพี่น้องชาวเทศบาลตำบลบ้านแป้น  ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว  

 
Facebook
twitter
3.227.247.17
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
1,076
เดือนที่ผ่านมา
1,965
ปีนี้
1,076
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop