โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
เทศบาลตำบลบ้านแป้น ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559

 เทศบาลตำบลบ้านแป้น ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยมีนายชัยวัฒน์ ศรีพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้นพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น รวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
‪#‎ระเบียบวาระการประชุมที่1‬ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
- รายงานแสดงผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558
‪#‎ระเบียบวาระการประชุมที่2‬ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
‪#‎ระเบียบวาระการประชุมที่3‬ เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ ประจำปี2559 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 
3.2 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยถนนสายบ้านหนองหนาม-บ้านแป้น
3.3 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
3.4 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลโครงการจ้างเหมาย้ายถังเก็บน้ำแบบแชมเปญ
3.5 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลโครงการก่อสร้างรั้ว , ถนนคสล.และโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลบ้านแป้น 
‪#‎ระเบียบวาระการประชุมที่4‬ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 
Facebook
twitter
3.236.59.63
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
769
เดือนที่ผ่านมา
1,832
ปีนี้
20,898
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop