โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
เทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาล เป็นประธาน จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1.ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ไปตั้งเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน) 
2.ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ไปตั้งเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา)
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น
 
 
Facebook
twitter
3.227.247.17
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
1,076
เดือนที่ผ่านมา
1,965
ปีนี้
1,076
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop