โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
ต้อนรับพนักงานเทศบาลโอนย้าย จำนวน 2 ราย

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสุกัญญา  มากะนัต  ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ซึ่งโอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลน้ำริด จังหวัดอุตรดิตถ์ และนางปัญชรีย์  ยุปาระมี  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น

////////////////////////////////

 
Facebook
twitter
3.227.247.17
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
1,076
เดือนที่ผ่านมา
1,965
ปีนี้
1,076
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop