โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายถนอม  ญาณะโรจน์  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2561  โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล จำนวน 17 โครงการ แต่มติที่ประชุมสภา ได้มีมติเห็นชอบ จำนวน 16 โครงการ ไม่เห็นชอบ 1 โครงการ รวมเงินงบประมาณที่จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงินทั้งสิ้น 3,695,300 บาท นอกจากนี้ ได้มีมติเห็นชอบรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กบ้านบ่อโจง ของสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน และมีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กร

//////////////////////////////

 

 
Facebook
twitter
3.236.59.63
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
769
เดือนที่ผ่านมา
1,832
ปีนี้
20,898
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop