โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ชั้น 2 เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม อาทิ การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการต่อเติมอาคาร และต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน .....

////////////

 
Facebook
twitter
34.204.173.45
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
1,278
เดือนที่ผ่านมา
4,458
ปีนี้
47,847
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop