โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
ประชุม“ ฮอมผญ๋า อาสาคลายทุกข์”

 วันที่  19  มิถุนายน 2561 เวลา ๑0.3๐ น. เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ในเขตตำบลบ้านแป้น และตำบลหนองหนาม “ ฮอมผญ๋า อาสาคลายทุกข์” เพื่อรับทราบปัญหาการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์ ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน ให้ทุกภาคส่วนราชการ ในพื้นที่ได้รับทราบ โดยมีปลัดอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแป้น และส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ณ ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น

/////////////////////////////////

 

 
Facebook
twitter
3.236.52.197
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
31
เดือนที่ผ่านมา
1,832
ปีนี้
20,160
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop