โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 นายธีระศักดิ์. จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ร่วมใน โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

 

เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 นายธีระศักดิ์. จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ร่วมใน โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น ประจำปี 2561 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการบริการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ดังนั้นทุกฝ่ายในองค์กรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการให้บริการ เพื่อยกระดับการบริการประชาชน ให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยได้เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

พร้อมกันนี้ ได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้จาก นายราชลักษณ์   กาญจนมุสิก อดีตข้าราชการบำนาญ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม คุณภาพการบริการ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจ ......

/////////  

 
Facebook
twitter
3.227.247.17
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
1,076
เดือนที่ผ่านมา
1,965
ปีนี้
1,076
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop