โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ชั้น 2 เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีญัตติที่เสนอต่อที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยสมาชิกสภามีมติเห็นชอบญัตติดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ

////////////

 
Facebook
twitter
3.214.184.250
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
2,103
เดือนที่ผ่านมา
3,548
ปีนี้
2,103
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop