โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

 

วันที่ 27  กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายถนอม  ญาณะโรจน์  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่องขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  และเรื่องขอรับความเห็นชอบรับมอบที่ดินของนายสุทิน  คำวังพฤกษ์  โดยสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 11 คน มีมติเห็นชอบในญัตติดังกล่าว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมด้วยโดยพร้อมเพรียงกัน

////////////

 
Facebook
twitter
3.231.220.225
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
760
เดือนที่ผ่านมา
2,745
ปีนี้
19,057
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop