โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 เพื่อรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ทั้งนี้สมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 11 คน ได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้างรั้วสุสานบ้านบ่อโจงและโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์สุสานบ้านบ่อโจง

นอกจากนี้ ยังได้รับทราบและร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวสุชาดา ขจรนำโชค ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น ซึ่งสามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการครู สังกัด สพฐ. ได้ที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
///////////////

 
Facebook
twitter
3.236.59.63
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
769
เดือนที่ผ่านมา
1,832
ปีนี้
20,898
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop