โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 โดยมีญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เรื่องขอรับความยินยอมจากสภาทำกิจการนอกเขตเทศบาล เกี่ยวกับการโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  และรั้ว  สุสานบ้านบ่อโจง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านกอข่อย  และการรับมอบที่ดินจากนางเตียม  นายจันทร์  ดวงคำสวัสดิ์ เพื่อดำเนินโครงการประปาหมู่บ้านบ้านบูชา โดยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น มีมติเห็นชอบ ตามญัตติที่ผู้บริหารเสนอต่อสภาฯ

/////////////////////////

 
Facebook
twitter
3.236.52.197
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
31
เดือนที่ผ่านมา
1,832
ปีนี้
20,160
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop