โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ , เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองสวัสดิการสังคม และกองคลัง นอกจากนี้ยังได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เพื่อนำไปดำเนินโครงการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้ง 9 หมู่บ้าน จำนวน 18 โครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น มีมติเห็นชอบ ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 

//////////////////////////////

 
Facebook
twitter
3.227.247.17
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
1,076
เดือนที่ผ่านมา
1,965
ปีนี้
1,076
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop