โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น  นายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการทีประทับใข ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านแป้นรู้ระเบียบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธณรม เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 
Facebook
twitter
18.232.55.175
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
1,969
เดือนที่ผ่านมา
3,548
ปีนี้
1,969
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop