โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 63 จำนวน 66 ล้านบาท

 

วันที่ 14  สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  นายถนอม ณาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 โดยมีนายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยหัวหน้าราชการ เข้าร่วมประชุมสภาฯ  โดยในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ คือ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2563 โดยสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  11 เสียง เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 66,300,000.-บาท (หกสิบหกล้านสามแสนบาทถ้วน)

ทั้งนี้ วันที่ 28 สิงหาคม ประธานสภาเทศบาลฯ จะได้เรียกเปิดประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ปีงบประมาณ 63 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป ก่อนที่จะลงมติเห็นชอบและเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงนามประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2563 ต่อไป

 
Facebook
twitter
3.214.184.250
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
2,103
เดือนที่ผ่านมา
3,548
ปีนี้
2,103
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop