โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 63

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายถนอม ณาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาฯ โดยในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ คือ ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 วาระที่ 2 และ 3 โดยสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 11 เสียง เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 66,300,000.-บาท (หกสิบหกล้านสามแสนบาทถ้วน)

 

นอกจากนี้สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้มีมติเห็นชอบ การจ่ายขาดเงินสะสม โครงการขุดลอกลำเหมืองกลาง บ้านเส้ง หมู่ที่ 7 ต.บ้านแป้น  งบประมาณ 394,000  บาท ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งลำเหมืองดังกล่าวมีความตื้นเขิน ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และระบายไม่ทันเวลาเกิดฝนตกหนักอีกด้วย

 
Facebook
twitter
3.214.184.250
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
2,103
เดือนที่ผ่านมา
3,548
ปีนี้
2,103
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop