โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
สมาชิกสภาบ้านแป้นเห็นชอบญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ปรับปรุงด้านการจราจร

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง พร้อมกันนี้ได้มีมติเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ,ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านแป้น และญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินโครงการการปรับปรุงผิวจราจร 2 เส้นทาง รวมงบประมาณสองแสนกว่าบาท

//////////////////

 
Facebook
twitter
18.234.255.5
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
238
เดือนที่ผ่านมา
1,860
ปีนี้
30,234
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop