โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
สภาเทศบาลบ้านแป้น มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ ปี 64

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (วาระที่ 2 ,3) เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา โดยมีนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 69.5 ล้านบาท (หกสิบเก้าล้านห้าแสนบาท) ตามแผนงานต่างๆ ซึ่งหลังจากนี้จะได้ส่งร่างฯให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนลงนามประกาศใช้ร่างเทศบัญญัติฯปี 2564 ต่อไป
///////////////////
 
Facebook
twitter
3.237.254.197
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
1,404
เดือนที่ผ่านมา
2,049
ปีนี้
27,610
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop