โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
สภาบ้านแป้น ลงมติเห็นชอบรับมอบที่ดินจำนวน 2 ราย

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นายธีระศักดิ์        จันทร์ภิรมย์  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อรับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 และลงมติเห็นชอบ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรับมอบที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม ของนางสาวประทุม หมื่นสิทธิโรจน์ และนางเกสร ใจเมือง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 
Facebook
twitter
18.207.108.182
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
171
เดือนนี้
1,475
เดือนที่ผ่านมา
1,965
ปีนี้
1,475
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop