โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
บ้านแป้นจัด อบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ.เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

นายชัยวัฒน์   ศรีพฤกษ์   นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น   กล่าวว่าข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องชี้วัดว่าคนไทยควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องอะไรบ้าง    มีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง    ทำให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่าในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง     ครอบครัวรวมไปถึงหมู่บ้าน/ชุมชนอยู่ในระดับใด  และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง   ครอบครัวและสังคมอันเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาประเทศ  และที่สำคัญข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บในครั้งนี้จะนำมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลต่อไป   กลุ่มเป้าหมายคือ  อสม.  จาก  9  ชุมชน  จำนวน  50  คน  สำหรับการอบรมในครั้งนี้เทศบาลได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูนมาให้ความรู้แก่อาสาสมัคร  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจตลอดจนขั้นตอนแนวทาง    วิธีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. อย่างถูกต้อง  โดยกำหนดจัดอบรมขึ้นในวันที่   16  มกราคม  2557   ตั้งแต่เวลา  08.30  น. เป็นต้นไป    ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

 

 
Facebook
twitter
3.85.92.139
วันนี้
126
เมื่อวานนี้
219
เดือนนี้
5,306
เดือนที่ผ่านมา
5,008
ปีนี้
31,099
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop