โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
โครงการเพิ่มทักษะด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความเป็นเลิศ

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล รวมถึงพนักงาน เจ้าหน้าที่เทบาลตำบลบ้านแป้น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมาย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 โดยได้รับเกียรติจากคุณนันทวิทย์ เงียวชัยภูมิ ข้าราชการบำนาญ อดีตท้องถิ่นอำเภอหางดง และเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ปปช.ลำพูน มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

 
Facebook
twitter
3.87.147.184
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
2,839
เดือนที่ผ่านมา
5,219
ปีนี้
23,624
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop