โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
ประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผน ครั้งที่2 ปี 2561

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายเทพนิมิตร เจริญสุข สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะ ประธานคณะกรรมการติดตามฯ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการรอบ 6 เดือนหลัง ระหว่างเดือน เมษายน- กันยายน 2561 ตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ซึ่งมีโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 112 โครงการ จากจำนวนโครงการที่อยู่แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 จำนวน 167 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.06 ทั้งนี้มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2 โครงการและไม่ได้ดำเนินการจำนวน 3 โครงการ 

///////////////////

 
Facebook
twitter
3.226.245.48
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
871
เดือนที่ผ่านมา
1,774
ปีนี้
22,774
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop