โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
เวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี บ้านบูชา หมู่ที่ 5

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดบูชา นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่บ้านบูชา หมู่ที่ 5 ต.บ้านแป้น เพื่อจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 โดยมีส่วนราชการของเทศบาลร่วมออกหน่วยให้บริการ อาทิ การรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ บริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ตามนโยบาย 60 วัน แยกก่อนทิ้ง การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน เป็นต้น พร้อมทั้งให้บริการนวดแผนไทย บริการตัดผมชายหญิง ฟรี จากกลุ่มอาชีพ และศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาสตรี โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านบูชาหมู่ที่ 5 เข้าร่วมจำนวนมาก
////////////////////////

 
Facebook
twitter
3.226.245.48
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
871
เดือนที่ผ่านมา
1,774
ปีนี้
22,774
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop