โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย(เครือข่ายยุติธรรมชุมชนรุ่นเยาว์)

วันที่  27  กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง  นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย(เครือข่ายยุติธรรมชุมชนรุ่นเยาว์) ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้กฎหมายทั่วไป กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็กและเยาวชน ทำให้เด็กและเยาวชนทราบถึงสิทธิ หน้าที่ และการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้เชิญ  ดร.ธัชพงษ์  วงษ์เหรียญทอง  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ มาบรรยายให้ความรู้   แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 

///////////////////////////

 
Facebook
twitter
18.207.108.191
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
957
เดือนที่ผ่านมา
1,774
ปีนี้
22,860
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop