โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
อบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณ

 

วันที่  21  สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น  นายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2562 เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยไม่ถูกทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยได้เชิญ นายนันทวิทย์  เงี้ยวชัยภูมิ ข้าราชการบำนาญ อดีตท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และนายนพพร  ใจพิมพ์สว่าง นิติกรชำนาญการพิเศษ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน มาบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งนำกรณีศึกษา ข้อบกพร่อง ข้อทักท้วง การจัดทำงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาอธิบายแก่ผู้เข้ารับการอบรม

/////////////////

 
Facebook
twitter
3.226.245.48
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
871
เดือนที่ผ่านมา
1,774
ปีนี้
22,774
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop