โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
ค.กก.พัฒนาเทศบาล เห็นชอบโครงการเพิ่มเติมแผนพัฒนา (พ.ศ.61-65)ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมเมือง นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณาเห็นชอบ แผนงาน/โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแป้น (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งเป็นโครงการที่ประชาชนให้ความเห็นชอบ จากการลงพื้นที่จัดทำเวทีประชาคม 9 หมู่บ้าน (แผนกินได้ ) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563ที่ผ่านมา โดยเป็นแผนงานตามยุทธศาสตร์ แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 39 โครงการ แผนงานการสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 โครงการ แผนงานการศึกษา 11 โครงการ รวมถึงโครงการที่เกินศักยภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 โครงการ

โดยมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงการที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้
//////////////
 
Facebook
twitter
3.236.52.197
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
31
เดือนที่ผ่านมา
1,832
ปีนี้
20,160
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop