โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
เปิดบ้านแป้นสู่อาเซียนและและโครงการPRรุ่นเยาว์

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านแป้นสู่อาเซียน BP FOR AEC และโครงการนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน รวมถึงกระตุ้นให้เด็กนักเรียน เยาวชน หันมาสนใจเรื่องพลังงานทดแทน นำไปสู่การปรับใช้ในครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ตลอดจนประสบการณ์นอกห้องเรียน ด้านการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่ดำเนินการด้านพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ โดยมีวิทยากรของสถาบันฯ มาให้ความรู้ เกี่ยวกับพลังงานไบโอดีเซล และพลังงานชีวมวลจากขยะ พร้อมทั้งได้นำไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจรอีกด้วย

///////////////////

 
Facebook
twitter
18.207.108.182
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
171
เดือนนี้
1,475
เดือนที่ผ่านมา
1,965
ปีนี้
1,475
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop