โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ทต.บ้านแป้นขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมชำระภาษีประจำปี 2558

        นายชัยวัฒน์     ศรีพฤกษ์    นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น  เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลบ้านแป้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีจากประชาชนในพื้นที่    เพื่อนำรายได้ดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  และในขณะนี้ได้ถึงกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี  ประจำปี  2558    โดยเทศบาลตำบลบ้านแป้นได้ประกาศและมีหนังสือแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี    ให้มายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี  2557   โดยมีรายละเอียดและกำหนดช่วงเวลาดังนี้ 

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 2มกราคม   -  สิ้นเดือนกุมภาพันธ์  2558

2. ภาษีบำรุงท้องที่   ยื่นแบบตั้งแต่  2  มกราคม     30   เมษายน   2558

3.ภาษีป้าย   ยื่นแบบตั้งแต่  2  มกราคม     31  มีนาคม  2558

4.ใบอนุญาตต่างๆ  หมดอายุตั้งแต่วันที่  31  ธันวาคม  2557  และต้องขอต่ออายุใบอนุญาตใหม่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม  2558

               ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน   ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่างๆ  ประจำปี  2558  ได้      ณ    กองคลังเทศบาลตำบลบ้านแป้น  หากไม่มาชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว  จะต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย     หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานจัดเก็บรายได้  เทศบาลตำบลบ้านแป้น  หมายเลขโทรศัพท์  053-573641  ต่อ 14   ในวันและเวลาราชการ

 
Facebook
twitter
35.173.234.237
วันนี้
141
เมื่อวานนี้
139
เดือนนี้
2,762
เดือนที่ผ่านมา
5,346
ปีนี้
39,968
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop