โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ติดตามโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีในการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลบ้านแป้น ประจำปีงบประมาณ 2558

  ติดตามโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีในการให้บริการ

ประชาชเทศบาลตำบลบ้านแป้น ประจำปีงบประมาณ 2558 

 

      ตามที่กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดทำโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ขึ้น เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบการทำงานให้ประชาชน ได้รับความสะดวก สนองตอบความต้องการของประชาชนให้รวดเร็ว ทันท่วงที โดยมีวิธีการลดขั้นตอนของการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ งานทะเบียนพาณิชย์ และการรับชำระค่าธรรรมเนียมต่างๆ นอกจากกระบวนการลดขั้นตอน ยังมีการปรับปรุงการบริการด้านอื่นๆ เช่น สถานที่ื ป้าย แสดงข้อมูล ตลอดจนเครื่องอำนวยความสะดวก หลังจากที่ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ออกสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการของงานจัดเก็บภาษี ว่าประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจ มากน้อย เพียงใด ซึ่งปัจจุบันได้ผลสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านแป้นอยู่ในระดับมาก และในอนาคตเห็นควรปรับปรุงการให้บริการด้านอื่น อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการ ได้รับความประทับใจ และความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลบ้านแป้น                                                 

 
Facebook
twitter
3.85.92.139
วันนี้
119
เมื่อวานนี้
219
เดือนนี้
5,306
เดือนที่ผ่านมา
5,008
ปีนี้
31,099
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop