โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
ขอให้ตรวจสอบตรวจสอบรายละเอียดบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

เรียน เจ้าของ /ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

รหัสแปลงที่ดิน 01A-R และ 02A-S ซึ่งเป็นที่ดินในเขตหมู่3 บ้านหนองเต่า ทั้งหมด ,หมู่7 บ้านเส้ง บางส่วน ,หมู่2 หนองหนาม บางส่วน และหมู่1 บ้านบ่อโจง บางส่วน
ได้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หากพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งแก้ไขรายการได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ที่ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแป้น ในวันเวลาราชการ

/////////////

 
Facebook
twitter
3.226.245.48
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
871
เดือนที่ผ่านมา
1,774
ปีนี้
22,774
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop