โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
ส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในชุมชนแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม  นายรังสรรค์  ขว้างแป้น  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในชุมชน ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันตัวเองจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รวมถึงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ทักษะการดำเนินชีวิตที่ดี โดยวิทยากรจาก กลุ่มอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและการคุ้มครองสิทธิ (Vcab ) มาบรรยายให้ความรู้แก่เด็กๆ

 

 
Facebook
twitter
3.226.245.48
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
871
เดือนที่ผ่านมา
1,774
ปีนี้
22,774
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop