โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกทรายทีมีฟอส แก่ประธานอสม. 9 หมู่บ้าน

 

วันที่ 15  มิถุนายน  2563  เวลา 09.30 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ประชาชนตระหนัก และมีความรู้ ความเข้าใจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยมีนางสุภาวัตร ศิริบูรณ์ รองปลัดเทศบาล นายรังสรรค์ ขว้างแป้น ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผอ.รพ.สต.บ้านหนองหนามและรพสต.บ้านป่าซางน้อย ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้มอบทรายทีมีฟอส พร้อมอุปกรณ์ ให้กับประธาน อสม.ทั้ง 9 หมู่บ้าน เพื่อลงพื้นที่สำรวจ ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน

ทั้งนี้ในวันที่  16 และ 18  มิถุนายน  2563  เทศบาลจะได้ออกดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จัด Big Cleaning Day ทำความสะอาด  และทำลายแหล่งน้ำขัง ใน 9 หมู่บ้าน และฉีดพ่นหมอกควัน ระหว่างวันที่  23-26  มิถุนายน  ภายในชุมชน วัด โรงเรียน อีกด้วย

//////////////////

 
Facebook
twitter
3.236.52.197
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
31
เดือนที่ผ่านมา
1,832
ปีนี้
20,160
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop