โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.ที่บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพ และโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 โดยเทศบาลตำบลบ้านแป้น ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านแป้น และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผุ้พิการตำบลบ้านแป้น จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพ ,มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลด หวาน มันเ เค็ม และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค เพื่อลดอัตราป่วยของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีกิจกรรมการประกวดผุ้สูงอายุสุขภาพดี การประกวดทำอาหารเมนูชูสุขภาพ และ พิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการออมบุญ ออมเบี้ย ออมขยะ โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้นำชุมชน ทั้ง 9 ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ...

 
Facebook
twitter
18.207.108.182
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
171
เดือนนี้
1,475
เดือนที่ผ่านมา
1,965
ปีนี้
1,475
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop