โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
กำหนดการประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางผู้สูงอายุ)

 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ดำเนินงานตามโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลาง

ผู้สูงอายุ) และกำหนดการจัดประชาคมชี้แจงสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับคนในชุมชน และรับสมัครทีม
งานเครือข่ายและประชาคมแต่ละหมุ่บ้าน ตั้งแต่วันที่  6สิงหาคม2556 เวลา 8.30น จนถึงเวลา 16.30      จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ ดังกล่าวทราบโดยทั่วกัน และขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย                            
 
Facebook
twitter
3.85.92.139
วันนี้
124
เมื่อวานนี้
219
เดือนนี้
5,306
เดือนที่ผ่านมา
5,008
ปีนี้
31,099
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop