โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
โครงการสำรวจข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทั้ง 9 หมู่บ้าน

 

วันที่  16  สิงหาคม  2562  เวลา 09.30 น.นายพรศักดิ์  แก้ววิจิตร  รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสำรวจข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เพื่อจัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนภูมิปัญญาทั้ง 9 หมู่บ้าน  รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์เรียนรู้จากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน ได้เห็นคุณค่า ความสำคัญ  โดยมีผู้นำชุมชน  ปราชญ์ชาวบ้าน  แกนนำผู้สูงอายุ เข้าร่วมนำเสนอภูมิปัญญาของแต่ละหมู่บ้าน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัชวาล  ทองดีเลิศ  ประธานมูลนิธิสืบสานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยาการถ่ายทอดความรู้

////////////   

 
Facebook
twitter
3.226.245.48
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
871
เดือนที่ผ่านมา
1,774
ปีนี้
22,774
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop