โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ทต.บ้านแป้น ขอเชิญร่วมงานมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2556

 นายชัยวัฒน์   ศรีพฤกษ์   นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น   เปิดเผยว่า   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น  ได้เปิดรับสมัครเด็กที่มีอายุตั้งแต่  2 -  4  ปี  และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น  เป็นประจำทุกปี  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์   จิตใจ   สติปัญญา  และพร้อมที่จะก้าวไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  และเทศบาลตำบลบ้านแป้นได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กเล็กที่สำเร็จการศึกษาเป็นประจำทุกปี  โดยได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่  30  เมษายน    ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตน้อยที่จะเข้ารับวุฒิบัตรทั้งสิ้น  จำนวน  15  คน

 
Facebook
twitter
3.85.92.139
วันนี้
122
เมื่อวานนี้
219
เดือนนี้
5,306
เดือนที่ผ่านมา
5,008
ปีนี้
31,099
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop