โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ทต.บ้านแป้นพร้อมกลุ่มเครือข่ายร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากสถาบันพระปกเกล้า

               นายชัยวัฒน์ ศรีพฤกษ์   นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมทีมงานผู้บริหาร,   หัวหน้าส่วนราชการ,   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน,  กลุ่มอสม., ผู้นำศาสนา, ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร, กลุ่มสตรีแม่บ้าน, กลุ่มผู้สูงอายุ, คณะกรรมการเครือข่ายลด ละ เลิกเหล้า , เครือข่ายยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี,   เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ เช่น การป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง, เครือข่ายคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส,  ผู้แทนจากโรงเรียน,   ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าซางน้อยและตำบลหนองหนาม   กว่า   80   คน   ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินภาคสนามจากสถาบันพระปกเกล้า    ที่ได้เดินทางมาตรวจประเมินภาคสนามและทำการสัมภาษณ์การทำงานของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ   ในโอกาสที่เทศบาลตำบลบ้านแป้นได้เข้าร่วมการประเมินคุณภาพเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า  ด้านการส่งเสริมเครือข่ายรัฐ  เอกชน และประชาสังคม ประจำปี 2555   เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555  ที่ผ่านมา  

 
Facebook
twitter
3.85.92.139
วันนี้
115
เมื่อวานนี้
219
เดือนนี้
5,306
เดือนที่ผ่านมา
5,008
ปีนี้
31,099
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop