โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2555

เทศบาลตำบลบ้านแป้นขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี  2555  ในวันที่  27 ธันวาคม  2555  เวลา  14.00  น.  ณ  ห้องประชุมศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม  6  วาระ  ด้วยกัน  พร้อมญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแป้น ว่าด้วยการสาธารณสุข  พ.ศ.2555  เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2555  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

 
Facebook
twitter
3.84.243.246
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
190
เดือนนี้
3,812
เดือนที่ผ่านมา
4,853
ปีนี้
8,665
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop