โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ทต.บ้านแป้นจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2556

                นายชัยวัฒน์   ศรีพฤกษ์    นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เปิดเผยว่า “ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง   ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและพัฒนางานสาธารณสุข จึงได้นำเอาการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลักในการพัฒนาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 โดยสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ   กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดเอาวันที่   20  มีนาคมของทุกปี   เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติหรือ วันอสม.แห่งชาติ    เทศบาลตำบลบ้านแป้นในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือเป็นองค์กรหลักในการประสานงานปฏิบัติงานด้านคุณภาพชีวิตจากเจ้าหน้าที่ อสม.ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง   เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีก่อให้เกิดความรัก   ความสามัคคีและเป็นการขอบคุณ อสม.ที่ได้ช่วยเหลือกิจกรรมของเทศบาลมาโดยตลอด   จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2556  ขึ้น ในวันที่   20  มีนาคม 2556  เวลา  08.00  น.  ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก, การประกวดร้องเพลงและหางเครื่อง เป็นต้น

             ดังนั้นจึงขอเชิญพี่น้อง อสม. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น, เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน      

 
Facebook
twitter
3.85.92.139
วันนี้
121
เมื่อวานนี้
219
เดือนนี้
5,306
เดือนที่ผ่านมา
5,008
ปีนี้
31,099
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop