โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ทต.บ้านแป้นจัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2557

นายชัยวัฒน์   ศรีพฤกษ์    นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น  เปิดเผยว่า  “ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง   ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและพัฒนางานสาธารณสุข  จึงได้นำเอาสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลักในการพัฒนาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4  โดยสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ   กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดเอาวันที่   20  มีนาคมของทุกปี   เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติหรือ  วันอสม.แห่งชาติ    เทศบาลตำบลบ้านแป้นในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือเป็นองค์กรหลักในการประสานงานปฏิบัติงานด้านคุณภาพชีวิตจากเจ้าหน้าที่  อสม.ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง   เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีก่อให้เกิดความรัก   ความสามัคคีและเป็นการขอบคุณ  อสม.ที่ได้ช่วยเหลือกิจกรรมของเทศบาลมาโดยตลอด   จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวัน  อสม.แห่งชาติ  ประจำปี  2557    ในวันที่   18  มีนาคม  2557  เวลา  08.00  น. เป็นต้นไป       สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก,         การเดินขบวน, การแสดงออกกำลังกายแบบรำวงย้อนยุคโดย ชมรม อสม.ตำบลบ้านแป้น         เป็นต้น    และสำหรับภาคบ่ายจะเป็นการประชุมใหญ่ประจำปี  2557 

ดังนั้นจึงขอเชิญพี่น้อง  อสม. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น,  เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง,  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม  และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรืองานประชาสัมพันธ์  หมายเลขโทรศัพท์  053- 573641  ต่อ  16,23  ในวันเวลาราชการ

 
Facebook
twitter
3.85.92.139
วันนี้
121
เมื่อวานนี้
219
เดือนนี้
5,306
เดือนที่ผ่านมา
5,008
ปีนี้
31,099
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop