โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 









 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นร่างระเบียบเทศบาลตำบลบ้านแป้น ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินฯ

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดทำร่างระเบียบเทศบาลตำบลบ้านแป้น ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พ.ศ..............

เพื่อให้การดำเนินการกำหนดระเบียบดังกล่าวเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วม หรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น  หรือประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย  ได้แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่อร่างระเบียบฯดังกล่าว ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านแป้น www.banphan.go.th หัวข้อ ระเบียบกฎหมาย อปท. หรือ โทรศัพท์ 053-573641 ต่อ 50 และ 51 งานนิติการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561

//////////////////////////////

 

 
Facebook
twitter
18.210.28.227
วันนี้
124
เมื่อวานนี้
151
เดือนนี้
3,086
เดือนที่ผ่านมา
2,877
ปีนี้
52,532
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop